Hledáte solventního kupce či vhodného nájemníka? Chcete svěřit kompletní správu Vašeho pronájmu do rukou profesionálů? Napište nám.

Nabízím nemovitost

Nenašli jste vhodnou nemovitost? Máte konkrétní představu o Vašem novém domově? Napište nám.

Hledám nemovitost

Plocha od

m2    do m2   

Zadejte cenové rozpětí:
  • Rozšířené vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení,

rádi bychom vás informovali, že na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“ či „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vydala společnost VÁŠ DOMOVNÍK s.r.o., IČ: 02321785, se sídlem 301 00 Plzeň, Denisovo nábřeží 2568/6 (dále též jen „Správce“ či „VD“)nové Zásady ochrany osobních údajů.

(Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 a 14 GDPR)

Správce si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů. Rádi bychom vás proto informovali o skutečnostech týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů naší společností:

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a)     Primárně budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření a plnění smluv souvisejících s výkonem naší podnikatelské činnosti, tj. zejména smluv o zprostředkování koupě či prodeje nemovitostí, smluv o zprostředkování nájmu či podnájmu nemovitostí, smluv o správě nemovitostí a smluv rezervačních a dále účelem uzavření samotných (naší činností) zprostředkovávaných smluv. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), přičemž však rozsah osobních údajů, které musíme pro účely smlouvy zpracovávat je částečně určen i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

b)     Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem přímého marketingu (pokud nevyjádříte svůj nesouhlas s tímto účelem zpracování). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti seznámit vás v budoucnu s nejnovějšími nabídkami služeb VD, které pro vás mohou být výhodnější než služby stávající, a informovat vás o chystaných nových vlastnostech našich služeb/balíčků služeb, jež by vás mohly zajímat. Poskytované služby se časem mění, a my bychom byli rádi, abyste vždy měli možnost vybrat si ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

c)     Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

d)     Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění našich daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

e)     Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

f)      Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem případné ochrany našich práv ve správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnili své povinnosti nebo se naopak domnívali, že VD neplní své smluvní či zákonné povinnosti). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany našich práv.

g)     Vaše osobní údaje budeme s vaším souhlasem v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem oslovení (přímého marketingu) i po ukončení smlouvy. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tady váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat.

h)     Před uzavřením smlouvy i během jejího plnění budeme vaše údaje zpracovávat za účelem provádění tzv. kreditní kontroly. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů (v případech kdy nejde o plnění smlouvy) je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v ochraně našich investic, příp. v ochraně/zajištění našich závazků k ochraně investic a majetku jiných našich klientů.  

Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat? 

Pro účel uvedený pod písm. a) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      jméno a příjmení, 

-      e-mail, 

-      telefonní číslo, 

-      datum narození, 

-      pohlaví, 

-      adresa trvalého pobytu, 

-      korespondenční adresa, 

-      fakturační adresa, 

-      číslo bankovního účtu, 

-      informace o odebíraných službách, 

-      informace o provedených platbách, 

Pro účel uvedený pod písm. b) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      jméno a příjmení, 

-      e-mail, 

-      telefonní číslo, 

Pro účel uvedený pod písm. c) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      identifikační údaje nezbytné dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jméno a příjmení, 

Pro účel uvedený pod písm. d) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      daňové doklady. 

Pro účel uvedený pod písm. e) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      účetní doklady a záznamy. 

Pro účel uvedený pod písm. f) budeme zpracovávat stejné osobní údaje jako pro účel uvedený pod písm. a), odkazujeme proto na výše uvedený výčet.

Pro účel uvedený pod písm. g) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      jméno a příjmení, 

-      e-mail, 

-      telefonní číslo,

Pro účel uvedený pod písm. h) budeme zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby: 

-      jméno a příjmení, 

-      adresa trvalého pobytu, 

-      datum narození, 

Budeme rovněž zpracovávat záznamy o vašem chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (tyto záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Správcem /ochrana našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)/ a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel). V případě tedy, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies budeme zpracovávat záznamy o vašem chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem po dobu nezbytnou pro vylepšení provozu internetových stránek Správce, resp. po dobu, po kterou budou osobní údaje zpracovávány v návaznosti na udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat VD. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

-      externí účetní;

-      spolupracujícím realitním makléřům Správce;

-      spolupracujícím finančním poradcům;

-      externí advokátní kanceláři;

-      osobám poskytujícím pro Správce serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

-      osobám poskytujícím faktická plnění (údržba, oprava, úklid, apod.) související s plněním smluv;

-      dalším osobám dle potřeb plnění Smluv či Vašich pokynů. 

Vaše osobní údaje chráníme 

K zajištění ochrany vašeho soukromí vynakládáme značné úsilí a za tímto účelem jsme přijali řadu zásadních opatření. Implementovali jsme řešení sloužící k ochraně osobních údajů sestávající z celé řady technických prvků i postupů lišících se dle konkrétní služby nebo produktu, jež jsou vám nabízeny či poskytovány. Tato řešení mohou zahrnovat zejména faktické postupy, ochranu hesel, kódování, firewally, antiviry, odhalování případů proniknutí do systému, zjišťování případných anomálií a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance. Zaručujeme tak ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat? 

Pro účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobní údaje zpracovávat jen po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy s VD. Pokud však s námi začnete jednat o uzavření smlouvy, ale k uzavření smlouvy nakonec nedojde, uvedené údaje smažeme do tří měsíců ode dne, kdy ukončíme jednání o uzavření smlouvy. 

Pro účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobní údaje zpracovávat jen po dobu trvání smluvního vztahu nebo do doby, než vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo podáte námitku proti tomuto způsobu zpracovávání osobních údajů. 

Pro účel uvedený pod písm. c) budou vaše identifikační údaje, jež jsou ze strany Správce zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zpracovávány po dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se Správcem.

Daňové doklady, tedy údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. d), budeme zpracovávat podle § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

Účetní doklady a účetní záznamy, tedy údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. e), budeme zpracovávat podle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 5 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. 

Pro účel uvedený pod písm. f) budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

Pro účel uvedený pod písm. g) budeme vaše osobní údaje zpracovávat jen po dobu, na kterou udělíte souhlas, tedy po dobu 3 let, příp. do doby, než svůj souhlas odvoláte nebo požádáte o výmaz osobních údajů (viz níže).

Pro účel uvedený pod písm. h) budeme vaše osobní údaje zpracovávat do ukončení smluvního vztahu. 

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

-      právo na přístup k osobním údajům;

-      právo na opravu;

-      právo na výmaz;

-      právo na omezení zpracování údajů;

-      právo na přenositelnost;

-      právo vznést námitku proti zpracování; a

-      právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Kdykoliv můžete vyjádřit svůj nesouhlas (odvolat svůj souhlas) se zpracováním vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail či dopis s příslušným vyjádřením, příp. jinak předmětnou skutečnost sdělit VD.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na emailové adrese: gdpr@vasdomovnik.cz.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup k osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy ano (iv) nebo pokud vámi byla vznesena námitka proti zpracování (do jejího „vyřízení“), Správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat vaše osobní údaje, které jste poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Jaké máte možnosti, když nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme? 

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, tedy pokud se domníváte, že postupujeme při zpracovávání vašich osobních údajů protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů 

Jsme oprávněni provádět změny těchto zásad tak, aby v nich byly zohledněny změny právní úpravy či výkladová stanoviska, příp. naše nové služby a také vývoj trhu. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našem webu a budeme vás předem informovat o všech změnách, jež by mohly mít vliv na vámi objednané služby.  

 

V Plzni dne 24.05.2018

Za Správce:   Martin Škoda, jednatel spol. VÁŠ DOMOVNÍK s.r.o.